Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto

Twój Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • HEKA Inkubator Spółka z o.o.
  NIP: 928-192-01-50
 • E-mail:info@heka-inkubator.pl
 • Telefon+48 68 362 32 60
  + 48 504 450 725
 • Fax+48 68 362 32 69
 • Godziny działania sklepuSklep stacjonarny: pn-pt 7.00-15.00 Sklep On-line: 24h

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Statystyka

 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 12
» Regulamin do 24.12.2014r.

Regulamin do 24.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązuje do 24.12.2014r.

prowadzonego pod adresem www.sklep.heka-inkubator.pl
Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma:

HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.

Adres:

ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz

 

Kontakt:

tel. 68 362 32 60, 504 450 725

e-mail: info@heka-inkubator.pl

 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerami
NIP: 9281920150, REGON: 978101838, KRS 0000219395


Numer rachunku bankowego51 1090 2561 0000 0001 0312 1674
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.sklep.heka-inkubator.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Rozdział 2 - o sprzedaży na odległość.

 2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma : HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.,ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz, NIP: 9281920150, REGON: 978101838, KRS 0000219395 - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.sklep.heka-inkubator.pl

 3. KLIENT (KUPUJĄCY) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO

 4. KONSUMENT - KUPUJĄCY, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest KONSUMENTEM w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 5. KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 pod numerami telefonu 68 362 32 60

 6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

 7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

 8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.

 9. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.

 10. ZAMÓWIENIA - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

 11. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

 12. GRUPA Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż artykułów do hodowli drobiu, gołębi i królików.

 2. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:

  • utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;

  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;

  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";

  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM zawierana na czas nieoznaczony;

  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

  • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.

  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

 3. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze strona internetowa SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Urządzenia mobilne musza być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

 4. KUPUJĄCY - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

 5. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

 6. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez SKLEP INTERNETOWY.

 7. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .

 2. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

 4. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.

 5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.

 6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 u Konsultanta.

 8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.

 10. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :

  • a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.

  • b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

 11. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 10. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

 12. Wysyłka zamówienia może nastąpić w późniejszym terminie w przypadku oferty w trybie przedsprzedaży przed oficjalna datą premiery danej pozycji. Publikacje będą wysyłane tak aby zamawiający otrzymał je nie wcześniej niż w dniu oficjalnej premiery podanej do publicznej wiadomości przez wydawcę.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).

 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.

 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.

 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

 2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub kartą płatniczą (e-przelew);

 3. płatność gotówką lub kartą – przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia;

 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

 5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmówienia.

 2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

 3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi . Przesyłki dostarcza:

  • - firmy kurierskie

  • - Poczta Polska - przesyłki polecone , priorytetowe i zwykłe.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.

G. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

 3. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów:Firma : HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.,ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz,

NIP: 9281920150, info@heka-inkubator.pl

H. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru i zwrócić zakupiony towar. SPRZEDAWCA gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem wysyłki. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.)

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno SKLEP jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest zwrot produktu w stanie nie zmienionym ilościowo i jakościowo. Winien być w oryginalnym opakowaniu (nawet wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną), z oryginalnie przyczepionymi metkami, pozbawiony zapachu oraz śladów używania, jednak opakowanie może być otwarte jeżeli jest to konieczne do sprawdzenia zgodności towaru z umową lub innych czynności przywołanych w ustawie jako czynności w granicach zwykłego zarządu.

 5. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do KONSUMENTA. Formę zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) określa KUPUJĄCY w protokole zwrotu - w przypadku braku określenia przyjmuje się, że zwrot winien nastąpić przy wykorzystaniu takiej samej formy płatności jak dokonanej zapłaty.

 6. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa KUPUJĄCY.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą KONSUMENTA, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez KONSUMENTA ich oryginalnego opakowania;

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez KONSUMENTA w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  6. dostarczania prasy;

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 9. Adres do zwrotu produktów:Firma : HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.,ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz, NIP: 9281920150, info@heka-inkubator.pl

 10. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do SKLEPU, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby SKLEPU.

I. Niezgodność towaru z umową (reklamacje) przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.

 3. Dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów – stanowi podstawę do złożenia reklamacji.

 4. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 5. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do korespondencji: Firma : DANE FIRMY

 6. Wadliwy produkt, protokół reklamacyjny oraz dowód potwierdzający zakup (w przypadku faktury kserokopię lub skan faktury VAT) należy odesłać na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 7. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 8. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z KUPUJĄCYM drogą elektroniczną (e-mail) bądź pisemną bądź telefonicznie warunki naprawy bądź wymiany produktu.

 9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KUPUJĄCY może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.

 10. KUPUJĄCY odsyła przesyłkę na swój koszt. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek nadesłanych „za pobraniem”.

 11. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

 12. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt.

 13. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad ukrytych w produkcie - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych

 14. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

 15. Adres do zwrotu produktów:Firma : HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.,ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz, NIP: 9281920150, info@heka-inkubator.pl

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

 2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

 3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Adres do zwrotu produktów:Firma : HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.,ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz, NIP: 9281920150, info@heka-inkubator.pl

 4. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu heka-inkubator.pl"

 5. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 6. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery, ze strony WWW SKLEPU INTERNETOWEGO będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najnowszych akcjach promocyjnych. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,

 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

 9. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

  • nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

  • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

  • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);

  • adres e-mail Użytkownika;

  • numer telefonu kontaktowego;

  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

 10. Za wcześniejszą jawną zgodą Klienta jego dane są przekazywane do Grupa Allegro Sp. z o.o. adres. ul. Grunwaldzka 182,60-166 Poznań, NIP: 527-25-25-995 w przypadku sprzedaży poprzez serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od klientów poprzez system Ceneo.pl i Opineo.pl należące do Grupy Allegro.pl

K. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcja prawa polskiego

 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 4. Ustawa KODEKS Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami;

 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

 7. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami;

 8. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm..

 9. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

 10. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 11. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

 12. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.sklep.heka-inkubator.pl chronione są na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) - czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody firmy : HEKA INKUBATOR Sp.z o.o.,ul. Sportowa 5 , 68-132 Przewóz, NIP: 9281920150, info@heka-inkubator.pl

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej